வகைகள்

முன்னாள் லெஹ்மன் CFO வாழ்க்கையை சமநிலையில் இருந்து திரும்பிப் பார்க்கிறார்

எரின் காலன் மான்டெல்லா ஒரு கடினமான முடிவுக்குப் பிறகு இழந்த நேரத்தை ஈடுசெய்கிறார்.